demo toggle
YÖNETM PANELİ

KALICI MAKYAJ

Sihirli Dokunuþ ile Kalýcý Makyaj

Makyaj yaparken güzel yerlerinizi daha dikkat çekici hale getirmek elinizde...

KALICI MAKYAJ NEDÝR ?
Kalýcý makyaj veya diðer adýyla “Mikro-pigment uygulamasý” mikro, steril ve Kiþiye özel iðne ile doðal ve mineral renklerin deri yüzeyinin hemen altýna asýlanmasý iþlemidir. Dövme uygulamasýnýn aksine, cilt hafifçe kaldýrýlarak renk uygulandýðýndan, daha aðrýsýz gerçekleþir. Kiþi, uygulama sonrasi doðal yaþamýna ayni þekilde devam edebilir. Kesinlikle herhangi bir yan etkisi yoktur.  Kalýcý makyajda renkler doðal ve su bazlý olduðundan dolayý kiþi kendisini doðru bir uygulamadan sonra çok rahat hisseder.

KALICI MAKYAJI KÝMLER TERCÝH EDER ?
Vakti kýsýtlý ve çalýþan bayanlar  

Seyrek, çok açýk renk ya da yarim kaslarý olan bayanlar

Hassas gözleri olan bayanlar  

Seyrek kirpikleri olan bayanlar  

Lens-gözlük kullanan bayanlar  
   
Kozmetik ürünlerine alerjisi olan bayanlar

Titreyen elleri olan bayanlar    

Profesyonel yasamda devamlý iyi görünmek zorunda olanlar

Kemoterapi gibi tedavileri olan bayanlar

Yüzlerindeki asimetrik hatlardan kurtulmak isteyenler

Daðýlmayan makyajýn avantajýný kullanmak isteyen bayanlar

DÝKKAT
Kalýcý makyaj uzmaný; Özel eðitim almýþ, yüz güzelliði üzerine çalýþma deneyimi olan makyöz veya uzmandýr. Kiþinin tipine uygun olan renk ve þekilleri seçer, örneðin saç rengi, yüz sekli ,veya müþterinin genel görüntüsüne uygun çalýþýr.

KALICI KAÞ UYGULAMASI ile,
Seyrek kaþlarýn aralarý doldurulur.
Bozuk kaþ þekli düzeltilir
Düþük kaþlar kaldýrýlabilir.
Kaþ kalemi gibi doðal bir görünüm verilebilir.  
Týbbý nedenler ile dökülmüþ kaþlarýn yerine yeni kaþ tasarlanýr.

KALICI EYELÝNER UYGULAMASI ile,
Büyük gözler daha küçük gösterilebilir.  
Küçük gözler ise daha büyük gösterilebilir.
Daha çekici,egzotik gözler yaratýlabilir.  
Bitiþik gözleri birbirinden daha ayrýk gösterebilir.

KALICI DUDAK UYGULAMASI ile,
Düzensiz dudak çerçevesi düzeltilebilir.
Dudaklar büyük ise küçültülebilir.  
Dudaklar küçük ise dolgun gösterilebilir.
Yara izleri gizlenebilir.    
Ruj ve parlatýcýnýn akmasý engellenir.